Taryfikator punktów karnych 2012

Piątek, 15 czerwca 2012 (18:09)
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Aktualny taryfikator punktów karnych za wykroczenia drogowe:

Czyny o charakterze szczególnym

 • Popełnienie przestępstwa drogowego: 10 punktów
 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa: 6 punktów
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu: 10 punktów
 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku: 10 punktów
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego: 10 punktów
 • Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 10 punktów

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym: 10 punktów
 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi: 10 punktów
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu: 10 punktów
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd: 10 punktów
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia: 10 punktów
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania: 6 punktów
 • Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych: 5 punktów

Reklama

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu: 8 punktów
 • Niestosowanie się do:
  - sygnałów świetlnych: 6 punktów
  - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym: 6 punktów
  - sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego: 6 punktów
 • Niezastosowanie się do znaków:
  - B-2 "zakaz wjazdu": 5 punktów
  - B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach": 5 punktów
  - B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo": 5 punktów
  - C-1 do C-12 "nakaz jazdy...": 5 punktów
  - F-10, F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania: 5 punktów
  - P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa": 5 punktów
  - P-4 "linia podwójna ciągła": 5 punktów
  - B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka": 4 punkty
  - B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ...": 3 punkty
  - B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ...": 2 punkty
 • Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych: 1 punkt
 • Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop": 2 punkty
 • Niestosowanie się do znaków:
  - D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 5 punktów
  - P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 5 punktów

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
  - na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej: 6 punktów
  - na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu: 6 punktów
  - pojazdom szynowym: 6 punktów
  - rowerzystom: 6 punktów
  - podczas zmiany pasa ruchu: 5 punktów
  - w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze: 5 punktów
  - podczas włączania się do ruchu: 5 punktów
  - podczas cofania: 4 punkty
 • Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu: 5 punktów
 • Naruszenie zakazu zawracania: 5 punktów
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 2 punkty

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości

 • Przekroczenie prędkości:
  - powyżej 50 km/h: 10 punktów
  - od 41 do 50 km/h: 8 punktów
  - od 31 do 40 km/h: 6 punktów
  - od 21 do 30 km/h: 4 punkty
  - od 11 do 20 km/h: 2 punkty
  - od 6 do 10 km/h: 1 punkt
 • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: 2 punkty

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

 • Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania: 5 punktów
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 3 punkty
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania:
  - na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi: 10 punktów
  - przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 5 punktów
  - na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 5 punktów
  - na skrzyżowaniach: 5 punktów
  - na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi: 5 punktów
  - na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 5 punktów
 • Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania": 5 punktów
 • Zwiększenie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 3 punkty
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 3 punkty

Używanie świateł zewnętrznych

 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:
  - od zmierzchu do świtu: 4 punkty
  - w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 2 punkty
  - w okresie od świtu do zmierzchu: 2 punkty
  - w tunelu, niezależnie od pory doby: 4 punkty
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:
  - przednich: 2 punkty
  - tylnych: 2 punkty
 • Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia: 3 punkty
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 3 punkty

Naruszenie innych przepisów, które powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym

 • Naruszenie zakazu cofania:
  - na drodze ekspresowej lub autostradzie: 5 punktów
  - w tunelu, na moście lub wiadukcie: 2 punkty
 • Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony: 2 punkty
 • Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju: 1 punkt
 • Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu: 1 punkt
 • Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie: 3 punkty
 • Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia: 3 punkty
 • Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej": 2 punkty
 • Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem: 2 punkty
 • Naruszenie obowiązku używanie hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem: 2 punkty
 • Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku: 2 punkty
 • Naruszenie zakazu:
  - objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 4 punkty
  - wjeżdżania na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 4 punkty
 • Naruszenie przez kierującego zakazu:
  - wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy: 2 punkty
 • Zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 3 punkty
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 1 punkt
 • Wjeżdżanie pomiędzy jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdu uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej: 2 punkty
 • Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub podobnym urządzeniu: 5 punktów

Przewóz osób

 • Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami: 6 punktów
 • Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych: 4 punkty
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
  - kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym: 2 punkty
  - kierującego innym pojazdem: 1 punkt
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:
  - kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne: 2 punkty
  - kierującego innym pojazdem: 1 punkt
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1 punkt za każdą osobę, maks. 10 punktów
 • Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:
  - liczba osób przekracza 5: 3 punkty
  - osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy: 3 punkty
 • Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01-E 05, C 07-C 16, C 17 i C 18: 2 punkty
 • Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01-E 05: 2 punkty

Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

 • Kierowanie pojazdem:
  - pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu: 0 punktów
  - nie mając do tego wymaganych uprawnień: 0 punktów
  - nie mając przy sobie wymaganych dokumentów: 0 punktów
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych: 0 punktów
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku: 0 punktów
 • Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym: 0 punktów
 • Naruszenie zakazu holowania: 0 punktów
 • Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:
  - przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów: 0 punktów
  - niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie: 0 punktów
 • Wjeżdżanie na pas między jezdniami: 0 punktów
 • Używanie "szperacza" podczas jazdy: 0 punktów
 • Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym: 0 punktów
 • Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem: 0 punktów
 • Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych: 0 punktów
 • Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych: 0 punktów
 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 0 punktów
 • Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany: 0 punktów
 • Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu: 0 punktów
 • Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: 0 punktów
 • Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi: 0 punktów
 • Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem: 0 punktów
 • Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:
  - powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu: 0 punktów
  - naruszający stateczność pojazdu: 0 punktów
  - utrudniający kierowanie pojazdem: 0 punktów
  - ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony: 0 punktów
 • Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu: 0 punktów
 • Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia: 0 punktów
 • Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy: 0 punktów
 • Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich: 0 punktów
 • Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób: 0 punktów
 • Przejazd bez zezwolenia:
  - pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów: 0 punktów
  - zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości: 0 punktów
 • Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego: 0 punktów
 • Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym: 0 punktów

Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej

 • Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego: brak

Artykuł pochodzi z kategorii: Ruch drogowy

magazynauto.pl
Więcej na temat:punkty karne

Zobacz również

 • Zniknięcie samochodu z miejsca parkingowego. Co robić?

  Pierwsza myśl, która przychodzi kierowcy do głowy tuż po zorientowaniu się, że zaparkowany pojazd zniknął, to że został skradziony. Na szczęście kradzieży aut jest coraz mniej, więc auto mogło... więcej