Regulamin plebiscytu Auto Lider 2017

Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Zapoznaj się z regulaminem plebiscytu.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem"), określa ogólne warunki uczestnictwa w "Plebiscycie Auto Lider 2017" (zwanym dalej "Plebiscytem").


2. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132 (zwana dalej "Organizatorem"). Organizator  jest wydawcą czasopism kolorowych m.in.: Twój Styl, Pani, Świat Kobiety, Tina, Olivia, Naj, Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko, Motor, Auto Moto, Bravo, Bravo Girl, Bravo Sport, Fun Club, Twist, CD Action, PC Format, Świat Wiedzy, Życie na Gorąco, Chwila dla Ciebie, Bella Relaks, Świat &Ludzie, Twoje Imperium, Rewia, Takie jest Życie, Show, Kobieta i Życie, Na Żywo, Świat Seriali, Tele Tydzień, Tele świat, TV14, To &Owo TV, Super TV, Kurier TV, Tele Max oraz ich wydań specjalnych.

3. Plebiscyt będzie ogłoszony na łamach wybranych czasopism wydawanych przez Organizatora (zwanych dalej Czasopismami) oraz na stronie internetowej www.magazynauto.pl/autolider.

4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.

5. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

6. Udział w Plebiscycie mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie. Nagroda, o której mowa poniżej, przysługuje Uczestnikom z wyłączeniem:

a) pracowników oraz współpracowników Organizatora;

b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu;

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d) Uczestników głosujących anonimowo za pośrednictwem strony internetowej www.magazynauto.pl/autolider.

7. Szczegóły dotyczące Plebiscytu, zasady głosowania oraz określenie nagrody, jak również czas trwania Plebiscytu podane będą na łamach Czasopism oraz na stronie internetowej www.magazynauto.pl/autolider

§ 2 Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

1. Uczestnikami Plebiscytu są osoby, które zagłosują w Plebiscycie za pomocą SMS-ów lub za pośrednictwem strony internetowej www.magazynauto.pl/autolider. Uczestnicy głosują na samochody, produkty związane z motoryzacją oraz akcje marketingowe wskazane w materiałach promocyjnych Plebiscytu. Tytuł Auto Lider 2017 w danej kategorii otrzyma samochód/ produkt/ akcja marketingowa, na które zostanie oddana największa liczba głosów.

2. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbywa się za pomocą SMS-ów, lub za pośrednictwem strony internetowej www.magazynauto.pl/autolider, z zastrzeżeniem, że głos oddany anonimowo za pośrednictwem strony internetowej nie bierze udziału w losowaniu nagrody. Głosować można w okresie od dnia 13 listopada 2017 roku od godz. 00:00:00 do dnia 21 stycznia 2018 roku do godz. 23:59:59.

3. Prawidłowe głosowanie polega na:

a) przesłaniu SMS-a na numer 7265, zawierającego głos na kandydata do tytułu Auto Lider 2017, w poszczególnej kategorii według wzoru opisanego w materiałach promocyjnych dotyczących Plebiscytu opublikowanych w danym Czasopiśmie

i/lub

b) zagłosowaniu za pośrednictwem strony internetowej www.magazynauto.pl/autolider,na wybranego kandydata do tytułu Auto Lider 2017, z danej kategorii; za pośrednictwem strony internetowej można głosować nieanonimowo albo anonimowo, z zastrzeżeniem, że głos oddany anonimowo nie bierze udziału w losowaniu nagrody; ponadto oddając głos nieanonimowo Uczestnik będzie mógł zwiększyć swoją szansę na wygranie nagrody wypełniając ankietę lub ankiety; szczegółowe informacje dotyczące ankiet będą zawarte na w/w stronie internetowej;

4. W zależności od wyboru kanału głosowania Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie:

a) więcej niż jeden raz przy użyciu kanału głosowania SMSem. Koszt wysłania SMSa to 2,46 zł (z VAT),

b) jeden raz za pośrednictwem strony internetowej www.magazynauto.pl/autolider.

5. Wśród uczestników Plebiscytu zostanie rozlosowana 1 nagroda rzeczowa: samochód osobowy marki Peugeot 308GTI o wartości 131 000,00 brutto.

6. Losowanie nagrody odbędzie się w terminie do dnia 24 stycznia 2018 roku i będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu SMS-owi zostanie przydzielony numer porządkowy oraz każdemu głosowi oddanemu nieanonimowo za pomocą strony internetowej zostanie przydzielony numer porządkowy lub numery porządkowe w zależności od liczby wypełnionych ankiet. Spośród tych numerów porządkowych Komisja wylosuje jeden numer. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS albo, który Uczestnik podał głosując za pośrednictwem strony internetowej.

7. Osoba uprawniona do odbioru nagrody zostanie powiadomiona o tym fakcie przez Organizatora telefonicznie (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał SMS-a lub, który Uczestnik podał głosując za pośrednictwem strony internetowej) w terminie 2 dni od dnia wylosowania nagrody (tj. do dnia 26 stycznia 2018 roku). Podczas rozmowy Uczestnik powiadomiony zostanie także o terminie gali. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do osoby wylosowanej w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z osobą wylosowaną podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.

8. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

9. W przypadku wygranej imię i nazwisko osoby nagrodzonej w Plebiscycie oraz miejscowość jej zamieszkania -  za jej zgodą wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 7 powyżej - mogą zostać opublikowane na łamach tygodnika "Motor", oraz miesięcznika "Auto Moto" oraz na stronie internetowej www.magazynauto.pl/autolider (od dnia 8 lutego 2018 roku).

10. Laureat ma obowiązek wzięcia udziału w gali, która zorganizowana zostanie w Warszawie. Podczas gali ogłoszone zostaną wyniki Plebiscytu oraz imię i nazwisko Laureata.

11. Organizator oświadcza, że w ramach plebiscytu będzie dokonywał wysyłek informacji (jak np. dodatkowej informacji, podziękowania, zapytania) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Rezygnując z otrzymywania dodatkowych informacji, o których mowa w poprzednim zdaniu należy wysłać SMS o treści "STOP", pod darmowy numer 8065.

§ 3 Komisja

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów (oddanych przez SMS-y oraz stronę www) oraz wylosowania osoby nagrodzonej, Organizator powoła komisję (dalej "Komisja"). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 4 Odbiór Nagrody

1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 2 ust. 7 powyżej Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.  

2. Sposób (tj. miejsce i termin) przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 2 ust. 7 powyżej. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej nagroda zostanie wydana Laureatowi w terminie do dnia 30 maja 2018 roku.

3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody. 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Plebiscycie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej obsługiwanych przez Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 Sp. z o.o. zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).

2. Do uczestnictwa w Plebiscycie nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.

3. Plebiscyt może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.

5. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w Plebiscycie.

6. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora   Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie 04-035, ul. Motorowa 1, z dopiskiem "Autolider 2017" w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

7. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

8. Organizator przetwarza dane osobowe osób nagrodzonych dla celów organizacji Plebiscytu oraz wydania przyznanej nagrody, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Laureaci podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagród.

9. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej www.magazynauto.pl/autolider oraz w siedzibie Organizatora.

Artykuł pochodzi z kategorii: Auto Lider

magazynauto.pl
Więcej na temat:motor | Auto Moto | Auto Lider

Zobacz również

  • Największy w Polsce plebiscyt motoryzacyjny Auto Lider rozstrzygnięty! Zobacz, które modele samochodów i projekty motoryzacyjne nagrodzili w tym roku Czytelnicy miesięcznika "Auto Moto",... więcej