Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Piątek, 1 stycznia 2010 (11:20)

W związku ze zgubieniem, zniszczeniem lub kradzieżą jednej lub dwóch tablic rejestracyjnych, w Urzędzie Komunikacji właściwym dla posiadacza samochodu należy złożyć wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych.

Uwaga! W każdym przypadku należy również zgłosić zagubienie lub kradzież tablic policji. Gdy tablice posłużą np. do kradzieży paliwa na stacji benzynowej, pozwoli to oczyścić właściciela pojazdu z podejrzeń i uniknąć konieczności pokrycia kosztów skradzionego paliwa.

Pobierz wzór wniosku o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych (DOC)

Reklama

...........................................    ...............................
Nr rejestracyjny                          (Miejscowość, data)

...........................................
(Dane właściciela)

...........................................     Starostwo Powiatowe w ............................
(Adres właściciela)    

................................................    
(Pesel/REGON)    

WNIOSEK O WYDANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDU

W związku z kradzieżą*/zgubieniem*/zniszczeniem* tablicy rejestracyjnej*/tablic rejestracyjnych* pojazdu

1.    marka, model: .........................................................

2.    rodzaj pojazdu: .......................................................

3.    rok produkcji: ............................................................

4.    pojemność silnika: ...................................................

5.    numer VIN (nr nadwozia/podwozia): ........................

6.    numer karty pojazdu: ...............................................

w następujących okolicznościach ...................................................................................................................
................................................................................................................................................................

proszę o wydanie nowego numeru rejestracyjnego*/duplikatu tablic rejestracyjnych*.

Jednocześnie własnoręcznym podpisem poświadczam zgodność ww. oświadczenia ze stanem faktycznym. Jestem również świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za składanie fałszywych oświadczeń. W przypadku odnalezienia się ww. tablic/y, zobowiązuję się oddać je/ją do tut. Urzędu.

Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1.    dowód rejestracyjny*
2.    kartę pojazdu*
3.    polisę OC*
4.    ...............................

Opłata skarbowa skasowana w wysokości:   
.................................................................  
(Data i podpis)

Kwituję odbiór oryginałów dokumentów.
.................................................................
(Podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
.................................................................
(Podpis wnioskodawcy)

*Niepotrzebne skreślić

Artykuł pochodzi z kategorii: Formalności

Motor