Profil przyszłego kierowcy

Sobota, 27 kwietnia 2013 (16:00)
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Od 19 stycznia m.in. przyszli kierowcy, osoby wyrabiające kolejną kategorię prawa jazdy i ci, którym zatrzymano dokument, muszą otrzymać profil kandydata na kierowcę.

Zdjęcie

/Motor
/Motor

Profil kandydata na kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument zawierający dane dotyczące osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy. Jest on niezbędny do rozpoczęcia szkolenia, przystąpienia do egzaminu oraz otrzymania dokumentu po zdanym egzaminie (w przypadku osób, które naukę w szkole jazdy rozpoczęły po 19 stycznia), a tworzy go bezpłatnie wydział komunikacji/punkt obsługi mieszkańców właściwy dla miejsca stałego zameldowania. Numer PKK zwykle otrzymuje się "od ręki" lub następnego dnia.

Do 19 stycznia osoba ubiegająca się o prawo jazdy jeszcze w ośrodku szkolenia wypełniała wniosek o wydanie prawa jazdy, który wraz z orzeczeniem lekarskim, zdjęciem i zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie nauki w formie papierowej zanosiła do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Po zdaniu egzaminu dokumenty te WORD przekazywał do odpowiedniego urzędu, gdzie wydawano prawo jazdy. Ta procedura nadal obowiązuje dla osób, które 19 stycznia były w trakcie szkolenia lub ukończyły je przed tą datą.

Reklama

W przypadku osób, które nie miały wcześniej prawa jazdy, profil kandydata na kierowcę należy założyć jeszcze przed zapisaniem się do szkoły nauki jazdy. Indywidualny numer PKK otrzymany w urzędzie jest bowiem podstawą do rozpoczęcia kursu. Jeśli chodzi o inne przypadki, kiedy wydaje się profil (szczegóły poniżej), to utworzenie PKK powinno nastąpić przed zapisaniem się na egzamin.

Po egzaminie WORD przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy (za pomocą systemu teleinformatycznego) informację o jego pozytywnym albo negatywnym wyniku poprzez aktualizację profilu kandydata na kierowcę. Aktualizacja ta jest podstawą do otrzymania prawa jazdy. Za wydanie dokumentu płaci się obecnie 100,50 zł.

Kiedy wydaje się profil?

Profil kandydata na kierowcę wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie do prowadzenia pojazdów,
 • rozszerzenia uprawnień (wyrobienia kolejnej kategorii prawa jazdy),
 • wymiany prawa jazdy wystawionego za granicą (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego) w sytuacji: przywrócenia uprawnień cofniętych na czas powyżej 1 roku, przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji, zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,
 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie w ubieganiu się o prawo jazdy (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie).

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

 • dowód tożsamości,
 • jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (w przypadku kategorii C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (kategorie AM, A1, B1, T),
 • kserokopia prawa jazdy (gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Polski powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.


Odbiór prawa jazdy po latach - PORADY

Masz prawo odwołać się od mandatu - PRZEPISY

Artykuł pochodzi z kategorii: Prawo jazdy

Motor
Więcej na temat:prawo jazdy

Zobacz również